Tổ chức bộ máy

Tổng số cán bộ, công chức của phường hiện có 21 người, trong đó:

- Về vị trí công tác:

+ Đảng uỷ: có 03 người, trong đó có 02 kiêm nhiệm (Bí thư Đảng ; Phó Bí thư Đảng uỷ kiêm Chủ tịch HĐND)

+ HĐND: 01 người (Phó Chủ tịch HĐND)

+ UBND: 12 người (trong đó: Phó Chủ tịch UBND: 01 người, Văn hoá - Xã hội: 02 người; Tư pháp - Hộ tịch: 02 người; Địa chính: 03 người; Văn phòng - Thống kê: 01 người; Tài chính - Kế toán: 02 người; Quân sự: 01 người)

+ MTTQ và các đoàn thể: 05 người

- Về chính trị: có 03 người trình độ Cao cấp, 16 người trình độ Trung cấp;

- Về chuyên môn: có 06 người Thạc sỹ; 12 người trình độ Đại học và 03 đồng chí trình độ Trung cấp.

Cán bộ không chuyên trách có 11 người.

Danh sách lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND:

1. Đồng chí: MẠC TRUNG DŨNG

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Năm sinh: 1974

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại: 0986720999

- Địa chỉ email công vụ: mactrungdung@quangninh.gov.vn

2. Đồng chí: NGUYỄN HUY BÌNH

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Năm sinh: 1983.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ KH MT, cử nhân QLKT

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 0975.570.939

- Địa chỉ email công vụ: nguyenhuybinh@quangninh.gov.vn

3. Đồng chí: NGUYỄN VĂN MẠNH

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân.

- Năm sinh: 1978.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành QL kinh tế, KTS công trình..

- Trình độ chính trị: Cao cấp.

- Số điện thoại: 0912.256.916

- Địa chỉ email công vụ: nguyenvanmanh@quangninh.gov.vn

4. Đồng chí: ĐINH XUÂN BỀN

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

- Năm sinh: 1971.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0978.266.330

- Địa chỉ email công vụ: dinhxuanben@quangninh.gov.vn

5. Đồng chí: NGUYỄN DUY HUYNH

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Năm sinh: 1980.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành QL đất đai..

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0985.426.888

- Địa chỉ email công vụ: nguyenduyhuynh@quangninh.gov.vn

6. Đồng chí: PHẠM HỒNG HẢI

- Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Năm sinh: 1975.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Thú y, Đại học chuyên ngành chăn nuôi -thú y.

- Trình độ chính trị: Trung cấp.

- Số điện thoại: 0936.770.238

- Địa chỉ email công vụ: phamhonghai@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 495